Top Job

Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
02 Hunter02
1
1102
2
111 Trader01
1
0
3
TUNGPV
1
0
4
EVENTS
1
0
5
VNROAD
1
0
6
55
1
0
7
Legend
1
0
8
RESETTIME
1
0
9
332 213123
1
0
10
123 qwe
1
0
11
VNROAD_EU
1
0
12
Testicon
1
0
13
06 1231233
1
0
14
05 123123
1
0
15
04 213
1
0
16
03 Thief03
1
0