Top Gold

Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
VNROAD
120
3,022,095,000 gold
2
55
120
3,000,000,000 gold
3
Legend
120
3,000,000,000 gold
4
TUNGPV
120
3,000,000,000 gold
5
EVENTS
120
3,000,000,000 gold
6
Testicon
1
3,000,000,000 gold
7
06
120
2,999,490,000 gold
8
04
120
2,999,490,000 gold
9
03
119
2,999,490,000 gold
10
05
120
2,999,485,000 gold
11
332
111
2,999,484,998 gold
12
123
120
2,997,823,335 gold
13
02
120
2,947,385,000 gold
14
111
140
2,937,388,451 gold
15
RESETTIME
120
2,000,000,000 gold