Top Gold

Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
VNROAD
120
3,022,095,000 gold
2
TUNGPV
120
3,000,000,000 gold
3
EVENTS
120
3,000,000,000 gold
4
55
120
3,000,000,000 gold
5
Legend
120
3,000,000,000 gold
6
Testicon
1
3,000,000,000 gold
7
06
120
2,999,490,000 gold
8
04
120
2,999,490,000 gold
9
03
119
2,999,490,000 gold
10
05
120
2,999,485,000 gold
11
332
111
2,999,484,998 gold
12
123
120
2,997,823,335 gold
13
VNROAD_EU
120
2,951,390,000 gold
14
02
120
2,947,385,000 gold
15
111
140
2,937,388,451 gold
16
RESETTIME
120
2,000,000,000 gold
17
d
120
1,000,000,000 gold